Giải thích từ ngữ

X

Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Bài số: 27

Xong Rồi!

Bài số: 99

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 123

Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 139

Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Bài số: 142

Xin Linh Giê-hô-va

Bài số: 144

Xem Ơn Vô Lượng

Bài số: 189

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 241

Xin Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 257

Xin Chúa Sai

Bài số: 362

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 408

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 424

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 432

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 449

Xưng Danh Chúa

Bài số: 536

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Bài số: 591

Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Bài số: 616

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

Bài số: 617

Xin Cha Ban Linh Ân

Bài số: 618

Xin Tầy Sạch Tôi

Bài số: 695

Xin Ngài Giúp Con

Bài số: 697

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 713

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 738

Xin Chúa Cho Con

Bài số: 786

Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Bài số: 788

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 833

Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con

Bài số: 844

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 869

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 889

Xuân Vinh Quang

Bài số: 890

Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Bài số: 892

Copyright © 2011-2021