Giải thích từ ngữ

M

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Bài số: 5

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 67

Một Ngày!

Bài số: 85

Một Jesus

Bài số: 156

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 165

Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Bài số: 200

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 283

Mùa Gặt

Bài số: 318

Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Bài số: 320

Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Bài số: 324

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 333

Miền Vinh Hiển

Bài số: 344

Mạng Lịnh Duy Nhứt

Bài số: 352

Mọi Người Cần Được Cứu

Bài số: 354

Mau Chiếu Ra

Bài số: 356

Một Tia Sáng

Bài số: 371

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Bài số: 374

Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 382

Muôn Tội Lăn Xa

Bài số: 387

Mùa Gặt Đã Đến

Bài số: 414

Mến Yêu Jesus

Bài số: 446

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 489

Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Bài số: 495

Mừng Thay, Nô-el!

Bài số: 506

Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài số: 555

Một Anh Nhi Ra Đời

Bài số: 560

Mưa Phước Hạnh

Bài số: 643

Mỗi Bước Trên Đường

Bài số: 739

Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 760

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 772

Mong Bạn Tin Cứu Chúa

Bài số: 861

Mừng Xuân

Bài số: 891

Copyright © 2011-2021