Giải thích từ ngữ

L

Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Bài số: 45

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 64

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 148

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 151

Lời Dịu Dàng

Bài số: 154

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 215

Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Bài số: 226

Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Bài số: 235

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 242

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 255

Lòng Tôi Được An Ninh

Bài số: 279

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 295

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 304

Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Bài số: 319

Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Bài số: 321

Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Bài số: 322

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 323

Lạy Từ Phụ

Bài số: 394

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 444

Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Bài số: 508

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 513

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 546

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 552

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Bài số: 553

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 590

Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Bài số: 599

Lời Chúa

Bài số: 621

Lời Tạ Ơn Chúa

Bài số: 678

Lời Con Hứa Nguyện

Bài số: 689

Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Bài số: 691

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Bài số: 700

Lẽ Sống Cho Đời

Bài số: 756

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 848

Lòng Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 871

Lời Chúc Lứa Đôi

Bài số: 885

Copyright © 2011-2021