Giải thích từ ngữ

J

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 13

Jesus Không Đổi Dời

Bài số: 76

Jesus Christ Đến

Bài số: 83

Jesus Chân Chúa Lại Sống

Bài số: 107

Jesus Phục Sanh

Bài số: 112

Jesus Quang Lâm

Bài số: 119

Jesus Sắp Đến

Bài số: 124

Jesus Chắc Tái Lai

Bài số: 129

Jesus Tái Lâm Rày Mai

Bài số: 133

Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Bài số: 140

Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 160

Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Bài số: 161

Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Bài số: 163

Jesus! Đứng Trước Cửa

Bài số: 169

Jesus Trọn Quyền Cứu

Bài số: 173

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 180

Jesus Không Thất Tín Đâu

Bài số: 204

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 211

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 252

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 253

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 270

Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Bài số: 280

Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 296

Jesus Cứu

Bài số: 349

Jesus Sẽ Cai Trị

Bài số: 351

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 363

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 364

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 366

Jesus Cứu Người Ta

Bài số: 465

Jesus Đền Tội

Bài số: 468

Jesus Rất Quí

Bài số: 475

Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Bài số: 476

Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Bài số: 481

Jêsus Cứu Chúa

Bài số: 532

Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Bài số: 583

Jêsus Sẽ Đến

Bài số: 601

Jêsus Mau Đến

Bài số: 604

Jêsus Sẽ Tái Lâm

Bài số: 605

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 653

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 656

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 660

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Bài số: 714

Jêsus, Đấng Chăn Chiên

Bài số: 812

Jêsus, Duy Ngài Soi Lối

Bài số: 819

Jêsus Con Đức Chúa Trời

Bài số: 864

Copyright © 2011-2021