Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 9/4
Bài số: 85
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Một ngày xưa thiên cung ca chúc Jê-sus vui vầy,
Một ngày xưa ô tội mù đen nhân gian này,
Xa lìa ngôi vinh, Jê-sus bởi nữ trinh ra đời,
Ngài nên gương mẫu tôi, luôn chiếu lòa khắp nơi.
Điệp Khúc:
Sống, Ngài mến tôi rồi, chết, để cứu thân này;
Chôn, chôn tội tôi, bao ô điểm không còn thấy;
Sống lại, để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn;
Một ngày Ngài đến, ngày hiển vinh hạnh phước chan.
2. Một ngày xưa dân quân dẫn Chúa đến Gô-gô-tha,
Một ngày xưa trên thập tự huyết báu chan hòa;
Thân vàng vì tôi cam khổ sở, đớn đau vô hồi,
Ngài thật Chân Chúa, ban ân điển chuộc cứu tôi.
3. Một ngày xưa nơi thâm-viên xác Chúa cô-đơn nằm,
Sau giờ chịu đau nhục, nay ngủ giấc êm-đằm;
Thiên-thần ngồi bên thức-canh giữ suốt cả đêm trường
Bạn thân-yêu lánh xa, ôi cảnh thật đáng thương!
4. Một ngày xưa niêm-phong cửa mả không phương ngăn Ngài,
Do quyền-năng thiên-thượng hòn đá lăn ra ngoài;
Jê-sus phục-sanh ngay, đã chiến-thắng từ-vong rồi,
Ngài ngự lên nước Cha, vĩnh-viễn làm Chúa tôi.
5. Một ngày kia loa vang tin Chúa tái lâm nơi trần,
Một ngày kia thiên thượng đầy vinh quang rạng ngần;
Ôi, ngày lạ thay, tôi với kẻ yêu lên thiên đình,
Ngợi khen Jê-sus tôi, Chân Chúa toàn hiển vinh.

 

 

Copyright © 2012-2022