Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 3/4
Bài số: 76
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Ôi Jesus, Đấng không chút biến canh,
Dầu thời gian qua vẫn không thay dời;
Kìa, mọi vinh quang của chính thánh danh,
Là bằng chứng Chúa đã sống lại rồi.
Điệp Khúc:
Thay tôi Jesus thân báu mang hình,
Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình,
Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi,
Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.
2. Yêu tôi thân Chúa đinh đóng huyết rơi,
Vì mọi tội tôi Chúa thay chịu hình;
Tật bệnh, đau thương Chúa gánh thế tôi,
Kìa, nhìn Jesus, tim đã tan tành.
3. Muôn năm như hứa tay Chúa ngắn đâu,
Lời Ngài còn nguyên dẫu muôn-vật dời;
Ngài hằng nhìn-xem khắp cả ngũ-châu,
Phù-hộ ai đang thổn-thức sụt-sồi.
4. Xưa nay không có chi Chúa bất-năng,
Ngài cầm quyền trên hãi, xuyên, sơn, hà;
Ngài dùng quyền thiêng cứu khỏi ác-căn,
Mà lại không phương cứu-chữa bịnh à?
5. Xa bao kinh khiếp tôi đến trước ngôi,
Giờ này nguyện đem hết thân, hồn, thần;
Nhờ Ngài làm cho thánh khiết, trắng trong,
Ngài đà thay tôi hiến thân một lần.

 

 

Copyright © 2012-2022