Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 3/4
Bài số: 51
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Giê-hô-va, xin dẫn tôi trọn đường
Vượt qua khỏi cảnh thế nổi trôi
Dẫu tôi thật bạc nhược, Chúa kiên cường
Nguyện tay Chúa mau sẽ nắm tôi
Cứ lấy bánh yêu thương nuôi tôi thường
Dưỡng dục tôi trọn đời sống vui
Đời tôi sống thỏa nguyện vô hồi.
2. Mở thiên môn cho suối linh từ Ngài
Tràn ra tưới khắp cả đến tôi
Cúi xin Ngài dùng trụ lửa đêm dài
Trụ mây giữa ban ngày dẫn tôi
Giê-hô-va ôi, tôi trông mong Ngài
Dũng lực tôi và hậu thuẫn tôi
Thật hậu thuẫn, dũng lực tôi hoài.
3. Lúc chân tôi sắp phải qua Giô-đanh
Nguyện tôi khỏi tán đảm khiếp can
Dắt tôi qua ngang dòng nước tuôn mạnh
Dìu tôi bước lên Ca-na-an
Chính lúc đó tôi ca vang thiên thành
Khúc trường ca Jêsus hiển vang
Ngợi khen Chúa Jêsus chân thành.

 

 

Copyright © 2012-2022