Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 6/8
Bài số: 49
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Track 13

Lời Bài Hát  

CHÚA SẼ LO TOAN

1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn.

Bạn cần dựa nương trong cánh yêu thương,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 

Ðiệp Khúc:

Chúa sẽ luôn luôn lo toan

Trong mỗi năm ngày, qua cả đời này.

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

 

2. Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn.

Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu xâm,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn

Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 

4. Dầu bạn bè phân ly phải cố đan, 

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn.

Ngài rịt lành sầu tâm đã vỡ tan,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 

5. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn.

Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Copyright © 2012-2022