Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 6/8
Bài số: 49
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Track 13

Lời Bài Hát  

 

1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Bạn cần dựa nương trong cánh yêu thương,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.
Ðiệp Khúc:
Chúa sẽ luôn luôn lo toan
Trong mỗi năm ngày, qua cả đời này
Ngài lo chu cấp thích đáng
Chúa sẽ lo sẵn từng giây.
2. Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu xâm,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.
3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.
4. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu,
Nhờ Chúa lo liệu châu toàn
Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau,
Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

 

 

Copyright © 2011-2021