Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 40
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Đấng Chủ tể oai quyền!
Đang khi tưng tưng sáng, chúng tôi đã dâng khúc hoan ca. 
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dõng ái đức vô biên
Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, rạng lòa.
2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Các thánh bái chiêm Ngài,
Tung hô uy danh Chúa, gieo kim miện quanh biển lưu ly.
Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, cúi xuống trước Chúa linh oai, 
Đấng xưng Nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.
3. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Đấng Chủ tể oai quyền!
Trên không trung, nơi đất, biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi. 
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dõng ái đức vô biên!
Chúa Ba Ngôi vốn một thể oai nghi, đời đời.

 

 

Copyright © 2012-2022