Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 39
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Tôn vinh Cha lòng nhân ái khôn tày
Ban linh ân chuộc mua chúng tôi nay
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa đoái thương dung xá tội tình.
2. Tôn vinh Con quyền năng, vốn Đạo Trời
Tiên tri, Mưu luận, Chân Chúa muôn đời
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa đổ thêm ơn cứu vẹn lành.
3. Tôn vinh Linh đời đời, bởi hơi Ngài
Đem tâm ô tội cho tái sanh rày
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa hãy ban hơi sống vận hành.
4. Cha, Con, Linh hiệp một thể Chân Thần
Ba Ngôi vinh diệu, tôn quí muôn phần
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa thứ tha, ban xuống ơn lành.

 

 

Copyright © 2012-2022