Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 38
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Tuần vừa qua thay thảy chúng tôi
Được bình an bởi Chúa cho rồi
Ngày nay xin Chân Chúa Ba Ngôi
Đổ các phước thiêng liêng từ trời
Chính bữa nay phước nhất trong tuần
Tượng trưng cảnh bình thái tương lai
Chính bữa nay phước nhất trong tuần
Tượng trưng cảnh an thái lâu dài.
2. Rày nhân danh Chân Chúa chúng tôi
Cầu Ngài tha thứ cả muôn tội
Nguyện Ngài đem gian ác xóa bôi
Tỏ vẻ khoan nhân Cha đời đời
Ước bữa nay nghỉ an trong Ngài
Không lo lắng sự thế mảy may
Ước bữa nay nghỉ an trong Ngài
Không lo lắng ở thế gian rày
3. Cùng tôn vinh danh Chúa chúng tôi
Nguyền được xem Thánh nhan rạng ngời
Nhà Ngài đây ai nấy chúng tôi
Ước thấy vinh quang Cha đời đời
Ước bữa nay chúng tôi vui mừng
Tiệc thiên quốc toàn hưởng nay mai
Ước bữa nay chúng tôi vui mừng
Tiệc thiên quốc sẽ hưởng lâu dài.
4. Nguyện mọi nơi vang tiếng Phước âm
Vực tội nhân cứu chiên lạc lầm
Nguyện linh hoa, ân quả nẩy đâm
Tán cảnh đau thương, tiêu lụy trầm
Ước chúng tôi nếm luôn an nhật
Tận khi đến thành thánh muôn đời
Ước chúng tôi nếm luôn an nhật
Kịp vô cõi thánh ở trên trời.

 

 

Copyright © 2012-2022