Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/2
Bài số: 26
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,Cùng Chiên Con,Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,Cho đến đời đời!Cho đến đời đời!A-men, A-men, A-men!

 

Copyright © 2012-2022