Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/2
Bài số: 26
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,
Cùng Chiên Con,
Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,
Cho đến đời đời!
Cho đến đời đời!
A-men, A-men, A-men!