Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 24
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Ôi trong nhân gian trên thiên đình
Hằng được tôn vinh duy Cha, Con, với Thánh Linh;
Nguyên Ba Ngôi từ trước không thay đổi,
Hôm nay và đến muôn muôn đời,
Vô biên vô giới! A-men, A-men.