Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 23
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối
Dưới đất chúng sinh sùng kính khắp nơi
Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi
Chúa Cha cùng Con với Linh đời đời. A-men.