Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 21
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhân
Jêsus yêu tôi ngàn muôn phần
Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh
Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt
Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền
Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời
Jêsus ở bên tôi trọn đời.
2. Jê-sus, Thần năng kẻ suy nhược nay
Suốt nhất sinh tôi nguyện nương Ngài
Hồi rèn luyện cơn thử thách sầu cay
Chúa thắng ban linh lực dư đầy.
3. Jêsus, nguồn nâng đỡ bao sầu tâm
Giúp tôi khi ba đào vang ầm
Dầu khi lòng tan vỡ muôn sầu sanh
Cứu Chúa Jêsus Ngài rịt lành.
4. Jêsus, giờ con tiếp nghinh Ngài đây
Chính Chúa nơi con nhận ơn đầy
Thật tôi con ơn Chúa tha tội nay
Chúa của con, con thuộc Chúa rày
Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt
Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền
Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời
Jêsus ở bên con trọn đời.

 

 

Copyright © 2012-2022