Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 183
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Tâm linh ai kia đương mong thoát gánh ác căn?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus
Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?
Do quyền mầu nhiệm của huyết Jêsus.
Điệp Khúc:
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.
2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus
Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục
Do quyền mầu nhiệm của huyết Jêsus.
3. Ai mong dâng công cho Vua Thánh Jêsus ư?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus
Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?
Do quyền mầu nhiệm của huyết Jêsus.