Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thăng Thiên
Nhịp: 4/4
Bài số: 116
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vời
Hôm nay “Thống khổ nhân” lên trời
Từ trận trung vinh qui vào khải môn
Thánh dân quì tiếp nghinh kính tôn
Đồng ca xướng, ngợi khen Chúa hiển vang
Nguyện hiến mão đế vương huy hoàng!
2. Này thiên binh tung hô Chúa muôn loài
Lập nhiều chiến công vinh qui rày
Kìa, đang khi không trung rền tiếng vang
Mau tôn phò Chúa lên ngai vàng
Nguyền dâng đế miện cho Đấng hiển vinh
Vua của các vua, Vua thanh bình!
3. Tội nhân xưa khinh Vua của muôn loài
Họ đội mão gai, bêu danh Ngài
Dầu vậy, nay thiên binh cùng thánh dân
Tung hô rằng chính Vua chí nhân
Họ dâng đế miện thay thế mão gai
Ngợi Đấng đắc thắng, rao danh Ngài.
4. Lời tung hô nghe vang chuyển khung trời
Điệu nhạc khải ca, Vua muôn đời
Nhìn quang cảnh khiến hỉ hân biết bao
Christ nay ngự ở ngôi chí cao
Nguyền dâng đế miện cung tấn Thánh Chúa
Là Chúa các chúa, Vua muôn vua!