Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 99
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Lời ân điển với yêu thương chan hòa
Dội vang ra từ Gô-gô-tha
Làm rung đất, tối tăm cả bầu trời
Vầng đá kia bỗng nhiên nứt rời
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời Jêsus lúc trút linh hồn
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời Jêsus kêu khi trút hồn.
2. Diệu thay, tiếng Jêsus kêu “Xong rồi!”
Làm vui thỏa lòng ta chẳng thôi
Từ Chân Chúa phước ân kia tuôn tràn
Giục giã ta tiến lên vững vàng.
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời ban trối, thánh dân ghi lòng
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời trối kia, thánh dân ghi lòng.
3. Mọi hình bóng đến nay đã xong rồi
Trọn nghi lễ từ trước các đời
Lời tuyên hứa cổ lai đã trọn rồi
Ngục chết tan, tử vương suy đồi.
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời yên ủi thánh dân muôn đời
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời ủy lạo thánh dân suốt đời.
4. Sê-ra-phin, hãy lên dây kim cầm
Hòa âm với giọng ca bỗng trầm
Trời nên hát, đất hoan ca vang rền
Tụng mỹ danh Em-ma-nu-ên
“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”
Ngợi khen Chiên Con huyết chan hòa
“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”
Thật hiển vinh Chiên Con huyết lòa.

 

 

Copyright © 2012-2022