Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/2
Bài số: 97
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Vì tội nhân Jê-sus chết kia rồi!
Kìa bao người yêu khóc than bồi hồi;
Trời đương ban ban trưa bỗng tối tăm bấy,
Ô kia, trái đất rung rinh lạ nầy!
2. Lại mau chư thánh, ngắm bi kịch nầy,
Vì ta, kìa thân Chúa mang tội đây,
Ngài đã hi sinh gánh hết gian ác,
Thay ta đóng đinh mang bao hình phạt.
5. Nầy tình yêu với khổ đau tuyệt vời,
Là Vua diệu vinh chết thay muôn người!
Thình lình ta vui thấy cảnh siêu thoát,
Jê-sus đã chết, nhưng nay phục hoạt!
6. Ngài phục sanh thoát khỏi mộ phần,
Ngự lên ngồi bên Chúa Cha rạng ngần,
Hầu Ngài muôn muôn thánh sứ tươi sáng,
Hoan nghinh Chúa Con vinh qui thiên đàng.
7. Đừng nên than khóc, hãy rao ra cùng
Về Vua quyền năng cứu ta oai hùng;
Tụng ngợi Vua ta đắc thắng vinh hiển,
Xích tay tử vương lâu nay độc quyền.
8. Cùng tung hô Thánh Đế Jê-sus hoài,
Hạ sanh chuộc mau, cứu giúp nhơn loài.
Kìa, nọc ngươi đâu? Hỡi chết, ta hỏi,
Ôi, âm phủ, sức thắng ngươi đâu rồi?

 

 

Copyright © 2012-2022