Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

K

Bìa của Khúc Hát Tâm Linh

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 42
Bìa của Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 49
Bìa của Kỷ Nguyên Thanh Bình

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 68
Bìa của Không Chổ Trong Quán

Không Chổ Trong Quán

Bài số: 73
Bìa của Không Ai Khác

Không Ai Khác

Bài số: 91
Bìa của Kìa Chúa Đến!

Kìa Chúa Đến!

Bài số: 126
Bìa của Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Bài số: 172
Bìa của Khi Chúa Vô Lòng

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 228
Bìa của Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 242
Bìa của Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Bài số: 248
Bìa của Không Ai Bằng Chúa

Không Ai Bằng Chúa

Bài số: 267
Bìa của Khi Bình Minh Đến

Khi Bình Minh Đến

Bài số: 330
Bìa của Khi Ban Mai Đến

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 334
Bìa của Khúc Thiên Ca

Khúc Thiên Ca

Bài số: 348
Bìa của Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 371
Bìa của Khi Jêsus Qua

Khi Jêsus Qua

Bài số: 407
Bìa của Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Bài số: 490
Bìa của Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 492