Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

J

Bìa của Jesus Tuyệt Vời

Jesus Tuyệt Vời

Bài số: 28
Bìa của Jêsus Quang Lâm

Jêsus Quang Lâm

Bài số: 124
Bìa của Jêsus Yêu Tôi

Jêsus Yêu Tôi

Bài số: 190
Bìa của Jêsus Yêu Mến Tôi

Jêsus Yêu Mến Tôi

Bài số: 191
Bìa của Jêsus Là Bạn Thật

Jêsus Là Bạn Thật

Bài số: 205
Bìa của Jêsus Cứu Tôi

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 394
Bìa của Jêsus

Jêsus

Bài số: 497
Bìa của Jêsus Bên Tôi

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 497