Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

E

Bìa của Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

Bài số: 82
Bìa của Em Dầu Nhỏ

Em Dầu Nhỏ

Bài số: 377