Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

D

Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Bài số: 31
Bìa của Danh Ngài Là Jêsus

Danh Ngài Là Jêsus

Bài số: 43
Bìa của Danh Trên Muôn Danh

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 55
Bìa của Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Bài số: 59
Bìa của Dù Có Cả Trần Gian

Dù Có Cả Trần Gian

Bài số: 193
Bìa của Dâng Chúa Thủy Chung

Dâng Chúa Thủy Chung

Bài số: 221
Bìa của Danh Y Độc Nhất

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 231
Bìa của Dâng Điều Tốt Nhất

Dâng Điều Tốt Nhất

Bài số: 233
Bìa của Dựa Trên Lời Hứa

Dựa Trên Lời Hứa

Bài số: 250
Bìa của Dòng Sông Thái An

Dòng Sông Thái An

Bài số: 265
Bìa của Dòng Bình Tịnh

Dòng Bình Tịnh

Bài số: 277
Bìa của Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng

Bài số: 292
Bìa của Dương Quang Thiên Quốc

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 302
Bìa của Danh Lạ Lùng

Danh Lạ Lùng

Bài số: 431
Bìa của Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 453
Bìa của Dâng Lời Tán Dương

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 463
Bìa của Dâng Lên Cha

Dâng Lên Cha

Bài số: 464
Bìa của Dâng Hiến

Dâng Hiến

Bài số: 467
Bìa của Dâng Lời Suy Tôn

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 474
Bìa của Dâng Lời Cảm Tạ

Dâng Lời Cảm Tạ

Bài số: 479
Bìa của Dâng Trọn Cho Jêsus

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 483
Bìa của Dù Mai Sau

Dù Mai Sau

Bài số: 491