Giải thích từ ngữ

Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117

Copyright © 2012-2022