Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thanh Thiếu Niên
Nhịp: 4/4
Bài số: 874
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ngợi danh Cứu Chúa Giê-xu Christ mua chuộc thân hồn tôi 

Lòng an thái bấy có Chúa sống mãi trong tôi nay
Chính Giê-xu thay tâm linh hoàn toàn được trong trắng nay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.
Điệp Khúc:
Ô vui mừng thay hát hát lên
Chúc tán Giê-xu luôn mỗi phút
Tình yêu Giê-xu quí báu thay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.
2. Tội tôi Chúa đã thứ tha hết, tâm linh nay sạch trong
Nhờ ơn Cứu Chúa dắt dẫn mỗi bước tôi không nao
Chính hôm nay tôi dâng thân hồn phục sự danh Chúa luôn
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.

 

 

Copyright © 2012-2022