Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lính Chiến
Nhịp: 4/4
Bài số: 830
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ngọn cờ thập tự nhẹ bay cùng điệu nhạc quân hành, 

Kêu bao người lính lòng hăng say.
Cầm cờ thập tự màu tươi là hiệu cờ thương người,
Ta ca bài cứu chuộc dưới trời.
Điệp Khúc:
Nào đi lên! Bước oai nghiêm!
Mọi phú quí ta quay mặt lãng quên.
Nhìn Jêsus yêu mến, Cùng nhau tiến!
Hát dưới bóng cờ Vua uy quyền.
2. Thù nghịch vây quanh ta , sức mạnh tràn như sóng xa,
Nâng cao cờ Nước Trời vượt qua.
Cùng nhau đem tin vui phước lành truyền ra khắp nơi,
Ðưa bao người đến cùng Chúa Trời.
3. Rồi ngày mai vui tươi lúc trời bình minh khắp nơi.
Ôi! khi mọi mắt lệ ngừng rơi.
Gặp Jêsus lòng mừng vui, thù nghịch dẹp tan rồi,
Ta ca bài thắng trận dưới trời.

 

 

Copyright © 2012-2022