Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Herbert G. Tovey
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 3/4
Bài số: 712
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Hãy cầu xin khi ánh dương đang lên, 

hãy cầu xin khi giữa trưa.
Hãy cầu xin khi bóng đêm lan tràn,
Jêsus sẽ nghe anh cầu.

2. Chúa, Ngài đang nghe tiếng anh kêu xin
khi hừng đông hay giữa trưa.
Lúc chiều hay khi bóng đêm bao trùm,
Ngài luôn giữ anh an bình.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022