Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Cleland B. McAfee
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 703
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Trong nơi hồn thân được an tịnh thay, 

gần lòng từ ái Chúa Cha.
Nơi bao tội khiên gian ác đều xa,
gần Chúa yêu thương muôn đời.
Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi,
Chúa Cha đã ban xuống trần.
Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài,
nguyện đưa dắt tôi trọn đời.

2. Ðâu nơi dịu êm lòng luôn bình an?
gần lòng từ ái Chúa Cha;
Nơi ta gặp Jêsus Chúa nhân ái,
gần Chúa yêu thương muôn đời.
Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi,
Chúa Cha đã ban xuống trần.
Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài,
nguyện đưa dắt tôi trọn đời.

3. Ðâu nơi mọi ô dơ xóa bôi hết?
gần lòng từ ái Chúa Cha;
Nơi bao mừng vui và an tịnh thay,
gần Chúa yêu thương muôn đời.
Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi,
Chúa Cha đã ban xuống trần.
Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài,
nguyện đưa dắt tôi trọn đời.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022