Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Thomas O. Chisholm
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 3/4
Bài số: 685
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Học theo gương Jêsus, 

luôn tha thứ nhân từ;
tràn tuôn sức sống cho nhân thế noi theo.
Học theo gương Jêsus,
yêu thương mỗi linh hồn;
dẫn đưa quay về Chúa hưởng phước lớn lao.
Xin được như Jêsus giống như Cha yêu thương:
viếng thăm người cô đơn,
giúp ai nao sờn.
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;
đời ta sẽ thỏa vui,
phước hạnh muôn phần.

2. Học theo gương Jêsus,
khi đang lúc đau buồn;
trình dâng trước Chúa Cha bao mối ưu tư.
Học theo gương Jêsus,
xin tha thứ cho người đã gây bao tội lỗi
khiến Chúa gánh thay.
Xin được như Jêsus giống như Cha yêu thương:
viếng thăm người cô đơn,
giúp ai nao sờn.
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;
đời ta sẽ thỏa vui,
phước hạnh muôn phần.

3. Học theo gương Jêsus,
ra tay giúp muôn người ngày nay vẫn khát khao
sông nước vĩnh sinh.
Học theo gương Jêsus,
xoa tan vết thương lòng những ai đang lầm lỡ bước
với thế gian.
Xin được như Jêsus giống như Cha yêu thương:
viếng thăm người cô đơn,
giúp ai nao sờn.
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;
đời ta sẽ thỏa vui,
phước hạnh muôn phần.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022