Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Johnson Oatman, Jr.
Nhịp: 4/4
Bài số: 674
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, 

hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nay.
Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban,
rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

Điệp khúc:
Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên.
Hãy đếm ơn trên. Hãy kể tên linh ân.
Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm

2. Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng?
Hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng?
Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban.
Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hát suốt đàng.

3. Anh đang trông nơi của cải kẻ giàu sang đời nầy?
Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai.
Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư,
Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022