Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles M. Pennington
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/8
Bài số: 664
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Jêsus mua chuộc chính tôi. 

Sống trong ô tội hồn bị giam giữ,
huyết Ngài cứu tôi tự do rồi.
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi,
tuy Sa-tan giam giữ tôi.
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia.
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

2. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Chính Jêsus Ngài giúp tôi.
Cứu tôi ra từ bùn lầy tăm tối để đời sống tôi tự do rồi.
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi,
tuy Sa-tan giam giữ tôi.
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia.
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

3. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia! Jêsus đang gìn giữ tôi.
Dầu cho muôn tội tình đang vây hãm,
huyết Ngài đã bảo bọc tôi rồi.
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi,
tuy Sa-tan giam giữ tôi.
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia.
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022