Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Siôn
Chủ đề: Ứng Hứa & Ân Ban
Nhịp: 4/4
Bài số: 644
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Em-ma-nu-ên! Em-ma-nu-ên!  

Là Chúa yêu thương cùng ở bên ta.
Lời hứa xa xưa đã mang cho đời
là Đấng yêu thương đến với con người.

2. Ngày tháng qua đi, thế gian xoay vần,
cuộc sống đổi thay, lời Chúa y nguyên.
Kinh Thánh khắc ghi tháng năm không tàn;
nguyện mãi bước theo Cứu Chúa Jêsus.

3. Lạy Chúa Jêsus chính Đấng chăn chiên
Ngài vẫn chăm nuôi gìn giữ chúng con.
Em-ma-nu-ên! Em-ma-nu-ên!
là Chúa yêu thương cứu thế gian nầy.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022