Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John G. Foote
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 640
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Jêsus Chúa ta ngày xưa mang khổ hình,  

chết cho thế nhân còn sống trong tội tình.
Mau vui tiếp nghinh nào ai đang lo lắng.
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở.

Điệp khúc:
Nhìn xem nơi dòng huyết đổ ra cứu muôn dân.
Nhìn xem huyết hồng kia,
ta sẽ được Chúa thứ tha mọi tội ô.

2. Jêsus xót thương, Ngài khoan dung thứ tha,
đúng như hứa ngôn Ngài xóa bao ô tội.
Tai ta lắng nghe lời Jêsus đang phán.
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở.

3. Jêsus Chúa chân thật yêu thương dẫy đầy,
Jêsus Chúa nhân từ có bao năng quyền.
Ai tin đến danh Ngài được bình an đấy.
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022