Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Cyrus S. Nusbaum
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 638
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Nào anh em ai vui dâng thân, 

tâm linh cho Vua Jêsus.
Nào ai vui theo Jêsus Đấng chăn chiên bao phủ.
Nào ai mong Jêsus mang thay bao nhiêu tội tình ô uế.
Hãy bằng lòng bước theo Jêsus.

Điệp khúc:
Huyết Chúa làm mất hết tội của chính tôi đây,
huyết Chúa hòa với bao tình thương tôi mỗi ngày.
Quyền Jêsus thay tâm linh từ rày thỏa bấy,
và dìu đời tôi đưa tôi bước theo chân Ngài.

2. Kìa Jêsus hy sinh thân quý,
huyết báu chuộc tội ta đây.
Lòng ta xưa kia vốn chất chứa tội tình biết mấy.
Nào ai mong Jêsus yêu thương buông tha mọi tội xưa cũ.
Hãy bằng lòng bước theo Jêsus.

3. Nào ai mơ tương lai nơi thiên cung kia một ngày tươi sáng.
Nào ai đang trông mong không vướng vào đường xưa cũ.
Thì ta nên giao cho Jêsus thân ta hầu Ngài cai quản.
Rồi cùng Ngài bước đi vững an.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022