Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Pearl Spencer Smith
Nhịp: 4/4
Bài số: 620
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Từng lời Chúa đã hứa với thánh đồ xưa  

được nghiệm ứng không dấu không vết nào sai.
Hà hơi linh quyền do tình thương tuyệt đối.
Mỗi hứa ngôn Chúa hứa hằng ghi trong lòng.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022