Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vô Danh
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 538
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia! 

Kính khen Jêsus.
Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!
Kính khen Jêsus.
Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia!
Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia!
Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia!
Kính ngợi Jêsus.
————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022