Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 483
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Mỗi ngày, Chân Chúa, tôi khẩn thiết cầu nguyện trên trời 

Một mình Jêsus rất thương tôi, không bạn nào thương
Ngài bằng lòng thương xót luôn hết mỗi người thật khiêm nhường
Tôi trông mong Jêsus tôi, cũng Cứu Chúa của anh.
Điệp Khúc:
Tôi đã khẩn Chúa giúp anh
Ban cho anh những ơn lành
Tôi chuyên tâm cầu nguyện luôn
Khẩn thiết kêu nài Cha thánh.
2. Kìa thật trên Chúa Cha vẫn đã phù hộ tôi nhiều
Từ trời Cha phán hứa ơn riêng trông cậy về sau
Một thì giờ kia chắc tôi với Chúa cùng gặp trên trời
Tôi xin anh đừng chậm chân, hãy kíp đến với Cha.
3. Kìa bạch y trắng tinh, giống tuyết màu thật xinh kỳ
Một ngày kia sẽ thấy trên thiên cung mặc đẹp thay
Diện mạo mình thay đổi ra cách sáng lòa và vinh diệu
Tôi trông mong hiện thời anh cũng có áo giống tôi.
4. Một ngày kia, Chúa ban phước lớn Ngài chuộc anh rồi
Thì thuật cho chúng biết ơn Jêsus lạ lùng thay
Cùng cầu nguyện tha thiết xin Cứu Chúa dìu họ lên trời
Như tôi thay lời cầu xin Chúa Cứu Thế giúp anh.

 

 

Copyright © 2012-2022