Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 4/4
Bài số: 440
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Hãy tin Cứu Chúa Jêsus ChristHãy tin Cứu Chúa Jêsus ChristHãy tin Cứu Chúa Jêsus ChristChắc Chúa cứu chuộc ngay. 

 

Copyright © 2012-2022