Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Kinh Tiết Ca
Nhịp: 4/4
Bài số: 436
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng,Hãy đến, hãy đến cùng Ta.Hãy đến, hãy đến cùng Ta, thì Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.Ta có lòng nhu mì khiêm nhường,Ta có lòng nhu mì khiêm nhường;Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, học theo Ta,Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, yên nghỉ của Ta đời đời.Ta có lòng nhu mì khiêm nhường,Ta có lòng nhu mì khiêm nhường;Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, học theo Ta,Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, yên nghỉ của Ta đời đời.Được yên nghỉ. A-men! 

 

Copyright © 2012-2022