Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 385
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


Đông hư không, Tây hư không!Nam hư không, Bắc hư không!Thay thảy luống hư không;Chỉ linh công còn hoài. 

 

Copyright © 2012-2022