Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Dâng Hiến
Nhịp: 4/4
Bài số: 383
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu 

Tôi tình nguyện hiến chính thân thể này
Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi,
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài
Điệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài
Lạy Giê-xu, tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.
2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi nguyện quì tốn khiêm luôn trước Ngài
Coi vui thú thế gian rơm rác thôi,
Nguyền được Chúa tiếp tôi phút này.
3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi được thuộc ở trong tay Chúa hoài
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,
Hầu được rõ, tôi nay có Ngài.
4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu
Tôi lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

 

 

Copyright © 2012-2022