Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sống Lại, Chịu Phán Xét
Nhịp: 4/4
Bài số: 336
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời 

Bình minh sẽ chiếu ánh mãi mãi sáng choang đẹp tươi
Mọi dân đắc cứu dưới đất, lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi
Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.
Điệp Khúc:
Giờ danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Khi danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!
Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Jêsus gọi tôi.
2. Bình minh sáng rỡ lúc kẻ chết trong Jêsus sống bước ra mộ phần
Được vinh hiển giống Chúa đã sống chẳng sai một phân
Mọi con cái Chúa cứu, thảy nhóm nhau hân hoan ở thiên cung rạng ngời
Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.
3. Từ mai sớm đến lúc sẩm tối ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài
Truyền ra ái đức Chúa đoái đến chúng ta lạ thay
Đời nay kết thúc, ấy lúc chấm dứt công lao khiến bao phen lệ nhòa
Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022