Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sống Lại, Chịu Phán Xét
Nhịp: 4/4
Bài số: 335
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ai đó khoác bạch y rỡ ràng 

Nhân số dư vạn dư ngàn?
Đây là người thánh được cứu hân hoan
Nhóm trên đường chiếu hào quang
Mọi cơn tranh hùng nay đã mãn
Chết chóc, tội ô đà tan
Hồng môn từ đây luôn luôn mở đấy
Rước quân đại thắng vui vầy.
2. Vui bấy, khúc Ha-lê-lu-gia
Reo khắp thiên địa sơn hà
Muôn vàn cầm sắt rền tiếng vang xa
Báo trước giờ khải hoàn ca
Ngày kia ôi, vật, dân thảy cả
Duy chỉ vì người tạo ra
Phàm ai ngày nay đau thương vương vấn
Thưởng ban ngày ấy muôn phần.
3. Nơi bến Ca-na-an tái phùng
Ôi phút hoan lạc vô cùng
Ngay được gặp gỡ bạn thiết xưa kia
Dứt ngay tình cảnh chia lìa
Sầu xưa châu lụy lau khó ráo
Nay hóa đẹp tươi dường bao
Nghìn thu cùng nhau hân hoan nơi đấy
Trẻ côi, vợ góa vui vầy.
4. Chiên thánh bởi tội nhân chết thay
Mau đến đem hồng ân rày
Xin lựa đầy sổ vàng tuyển dân Ngài
Để cai trị cách quyền oai
Nguyền tia Hy vọng muôn nước tỏa
Dân khổ đày ước hồi gia
Điềm lạ dự ngôn mong cho mau tới
Tới mau, Hoàng tử muôn đời.

 

 

Copyright © 2012-2022