Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 29
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Bánh trường sanh xin cấp phân, Jêsus chí nhân
Như đời xưa nơi hải tân cấp dưỡng chúng dân
Lòng tôi mong ước gặp Ngài tại trang Kinh Thánh
Vĩnh sanh Đạo, nguyện soi đoái, chứng tâm chí thành.
2. Lẽ thật xin Christ chí thân chúc đầy phước ân
Như hồi xưa năm bánh dâng, chúc phước cấp phân
Nhờ đây thoái ách nô lệ, xiềng xích tiêu biến
Chính tôi an bình vui vẻ, dư dật thỏa nguyền.
3. Chính mình Jêsus Chúa ôi, bánh hằng sống tôi
Lẽ thật duy Kinh Thánh thôi đã cứu rỗi tôi
Nguyền nuôi tôi sống yên lành, hồn, thân khoan khoái
Giúp tôi yêu Đạo chân chánh ái nhân chính Ngài.
4. Tôi nguyện Jêsus vĩnh sinh ban đầy Thánh Linh
Xin Ngài cho tôi mắt tinh anh hiểu Thánh Kinh
Đạo huyền vi mỗi trang đầy, nguyền cho tôi thấy
Ngắm xem Jêsus đẹp bấy ở Kinh Thánh này.

 

 

Copyright © 2012-2022