Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 3/4
Bài số: 270
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Đường đời lắm lúc trải bước chông gai 

Nhằm hồi thử thách giữa cơn bi ai
Có tiếng quí báu nhắc nhở không thôi
Jêsus hằng ở bên tôi.
Điệp Khúc:
Jêsus cùng đi suốt đàng
Tôi không buồn lo thở than
Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi
Jêsus thường nhớ đến tôi.
2. Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi
Quyền đời bóng tối hãm xông không thôi
Có Chúa tiếp cứu quyết không lo âu
Jêsus nào bỏ tôi đâu.
3. Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh
Nhằm hồi bối rối hay khi an ninh
Chí quyết lướt tới ngó Cha quang minh
Nương bóng toàn thắng quang vinh.

 

 

Copyright © 2012-2022