Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 3/4
Bài số: 266
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi 

Công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi
Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi
Duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi.
Điệp Khúc:
Nương trên Jêsus như tảng đá khối
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi
Thật bao nơi kia giống như sa bồi.
2. Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan
Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban
Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên
Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.
3. Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi
Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi
Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan
Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.
4. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang
Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang
Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho
Đứng trước Đấng Thánh tôi không sợ lo.

 

 

Copyright © 2012-2022