Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Chữa Bệnh
Nhịp: 3/4
Bài số: 247
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Từ nghìn xưa Christ với linh năng Ngài 

Đi qua bao chỗ, tiêu bệnh trừ tà
Thường dùng một câu phán như sau này
“Này giơ tay ra, hãy giơ tay ra!”
Lời Chúa phán đây nghe như lạ lùng
Dầu người bại kia co tay run rẩy
Mà phép linh kia được ứng vô cùng
Người vừa giơ tay thấy được lành ngay.
Điệp Khúc:
Ai là bệnh nhân, hãy giơ tay ra
Cầm chặt lời hứa sắt đinh quý hóa
Thuận tiếng Chúa khuyên liền giơ bàn tay
Nhiên hậu Christ truyền lành ngay.
2. Christ hiện gần ta, Đấng không thay dời
Ban cho ân cứu, yêu thương trọn đầy
Ngài vực hồn ta thoát ly tội đời
Tật bệnh, chết chóc, thảy tiêu trừ ngay
Tại Ga-li-lê Chúa đi mọi làng
Lệnh Ngài truyền ra, bệnh tật tiêu biến
Vậy trước khi Christ rờ đến thân bạn
Thì bạn giơ tay chớ nên trì diên.
3. Bạn bạc nhược chăng? nếu mong phục cường
Jêsus Christ sẽ ban năng lực liền
Giục lòng mạnh tin, vững trong can trường
Điều bạn ao ước Chúa cho được nên
Hãy tiếp xúc tay Đấng ban sinh mạng
Vùng dậy đi đi, giường kia vác lấy
Chạy đến với Christ quyền phép vô hạn
Bạn giơ tay ra chắc được lành ngay.

 

 

Copyright © 2012-2022