Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 6/8
Bài số: 227
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


Điệp khúc
: 1. Xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm mặt Ngài;
mài miệt bao xưa cảm tình, nay Kim Ngôn Thánh Minh.
Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong Cứu Chúa thôi.
Bình tịnh xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài.

Luôn tụng ca Jêsus ta, duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Jêsus vạn hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi.

2. Xưa hằng tu thân khổ nàn, quyết nay tin vẹn toàn.
Thần huệ xưa hưởng bán phần, nay dinh sung cứu ân.
Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay ơn Chúa giữ tôi.
Dồn dập xưa bao sóng dồi, nay đã vững neo rồi.

3. Xưa ngày đêm mưu tính hoài, quyết nay kêu cầu Ngài.
Phiền lự xưa khôn đứng ngồi, nay giao cho Chúa thôi.
Xưa lo thiếu ơn bôn chồn, nay lo chính phán ngôn.
Trằn trọc xưa luôn khấn nguyền, nay tụng chúc linh quyền.

4. Xưa hằng tu nhần, thí tài, biết nay công việc Ngài.
Jêsus xưa tôi nắm Ngài, nay Jêsus nắm tôi.
Xưa ham phép hay thiên đình, nay duy Đấng chí linh.
Nhằn nhọc xưa lo chính mình, nay vì Chúa trung thành.

5. Xưa hằng trông mong chí tình, biết Chúa nay thuộc mình.
Đèn tôi xưa như sắp tàn, nay luôn luôn sáng choang.
Xưa thần chết theo tôi hoài, nay trông Chúa tái lai.
Hoài vọng tôi nay vững vàng, neo từ phía trong màn.

Copyright © 2012-2022