Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 3/4
Bài số: 220
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Ngợi khen Cha thiêng liêng, 

Hằng yêu thương tôi vô biên,
Đành ban Jêsus chết thay,
Đã sống sau thăng thiên.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus,
Ha-lê-lu-gia! Amen;
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus,
Dức dấy chúng tôi hoài.
2. Ngợi khen Cha cao sang,
Từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jêsus cho chúng tôi,
Đuổi tối tăm tiêu tan.
3. Phục hưng tâm tôi luôn,
Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,
Tỏa ngát bao thiên hương.

 

 

Copyright © 2012-2022