Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 3/4
Bài số: 206
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi! 

Khi chưa nhận Ngài, Ngài đà thương;
Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài,
Jesus buộc tôi vào Ngài luôn.
Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi nay,
Dây buộc kia không dứt mối liên;
Lòng này của Chúa, Chúa của lòng này,
Muôn đời Jesus hằng còn nguyên.
2. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Nhân tôi Ngài liều mình ngọc châu;
Kìa dòng huyết báu thay giá chuộc rồi,
Tâm hồn sạch trong, còn tội đâu.
Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi,
Xin hoàn lại cho Cứu Chúa tôi;
Nào lòng, trí, sức, của cải, thì giờ,
Tôi nguyện trọn dâng Jesus thôi.
3. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Trong Jesus thuộc mọi quyền năng,
Hành trình tới chốn vinh hiển đời đời,
Do Ngài đưa tôi vào bình an.
Được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung,
Hy vọng này giục giã bản tâm;
Từ rày tỉnh thức, chiến đấu bền lòng,
Sau được bình an ngàn ngàn năm.
4. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Khoan nhân, thành thật và hiền nhu,
Là Vị Thống Soái, Mưu Sĩ trọn đời,
Binh vực tôi như một trạng sư.
Ngài tríu mến tôi nồng thắm không phai,
Không quyền nào chia rẽ Chúa, tôi:
Địa ngục, sống, chết, cả vũ trụ này,
Không hề! đời tôi thuộc Ngài thôi.

 

 

Copyright © 2012-2022